Pożyczki studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza, zajmującego wówczas stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Nadrzędnym ich celem było a także nadal jest zapewnienie większego dostępu do uczelni wyższych, głównie dla pochodzących z ubogich rodzin absolwentów szkół średnich, których w większości przypadków nie było stać nawet na rozpoczęcie studiów a szczególnie na ich ukończenie. Wytyczne dotyczące przyznawania kredytu precyzuje Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.
Minusem tego rozwiązania jest fakt, iż absolwent studiów wchodzi w kolejny etap swojego życia z pokaźnym długiem, który trzeba spłacić. Plusem jest z kolei to, że mało jest pożyczek i kredytów posiadających tak niskie oprocentowanie oraz koszty całkowite, zwłaszcza, że jego spłata jest zaplanowana na długi okres – dwukrotnie dłuższy niż okres jego pobierania, a jego spłata rozpoczyna się dopiero 24 miesiące po zakończeniu studiów (z wyłączeniem sytuacji świadomego przerwania studiów).
Do 31 października każdego roku studenci studiów dziennych, niestacjonarnych a także doktoranckich mają sposobność złożenia aplikacji o przyznanie bardzo niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Umowa podpisywana jest do 31 grudnia.
Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem udzielanym przez największe banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Warto również nadmienić, że Kredyt studencki jest udzielany jedynie na okres studiów i wypłacany jest w comiesięcznych transzach, których wysokość można uzgodnić z bankiem. Podstawowa transza kredytu wynosi sześćset złotych, ale istnieje możliwość aby wnioskować o jej podwyższenie do tysiąca złotych lub obniżenie do czterystu złotych. Wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku, w czasie wakacji wypłaty rat są zamrożone. Warunkiem wymaganym do wznowienia wypłat jest potwierdzanie statusu studenta po każdej zaliczonej sesji egzaminacyjnej.
Głównym warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego, a co za tym idzie nie przekroczenie kwoty 2500 zł dochodu na osobę w rodzinie. Student wyrażający zainteresowanie przedstawianą formą finansowania swojej nauki zobligowany jest również do znalezienia poręczycieli, którzy w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba, uregulują zaciągnięty kredyt. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, np. rodzice studenta, jak również podmioty prawne: Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca odsetki w trakcie trwania studiów i karencji trwającej 2 lata po ich zakończeniu. Wysokość odsetek ustala się w odniesieniu do bieżącej wysokości stopy redyskonta weksli. Kredytobiorca spłaca jedynie połowę tej wartości, więc kredyt jest w praktyce nieoprocentowany. Poza tym w sytuacji gdy student znajdzie się w gronie 5% najlepszych absolwentów może liczyć na umorzenie jego części.
Kredyt ten, analogicznie jak inne przyznawane przez banki komercyjne, można uregulować przed czasem. Zdarza się to jednak obecnie bardzo rzadko, z uwagi na jego niski całkowity koszt – jest to w praktyce nieopłacalne.

3 grudnia 2017 admin Finanse , ,